Návrhy VZN obce


pdf

268,883 kb
NÁVRH - Všeobecne záväzné nariadenie obce Klokočov - Požiarny 
poriadok obce
Návrh vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 12.09.2016
Tento návrh VZN Požiarny poriadok obce nebol prijatý.
Požiarny poriadok Obce Klokočov bol prijatý uznesením č. 199/2016 zo dňa 7. októbra 2016.
pdf
111,509 kb
NÁVRH - PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE KLOKOČOV na roky 2016 - 2018
Návrh vyvesený na úradnej tabuli obce: 09.03.2016