Návrhy VZN obce

pdf

108,479 kb
NÁVRH - PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE KLOKOČOV na roky 2017 - 2019
Návrh vyvesený na úradnej tabuli obce dňa:  09.02.2017