Návrhy VZN obce

pdfNÁVRH - VZN č. 5/2022 - pravidlá na udržiavanie čistoty v obci a ochranu verejnej zelene v obci Klokočov    169.07 KB

Zverejnený na webovej stránke Obce Klokočov: 12.04.2022
Ukončenie pripomienkového konania: 21.04.2022

pdfNÁVRH - VZN č. 6/2022 o určení názvov verejných priestranstiev    54.14 KB

Prílohy č. 1, 2 1.11 MB

Zverejnený na webovej stránke Obce Klokočov: 12.04.2022

pdfNÁVHR - Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach na území Obce Klokočov na rok 2022    177.62 KB

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli Obce Klokočov: 23.11.2021
Zverejnený na webovej stránke Obce Klokočov: 23.11.2021
Začiatok lehoty na pripomienkovanie: 23.11.2021
Ukončenie pripomienkového konania: 07.12.2021

pdfNÁVRH - Všeobecne záväzné nariadenie o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Klokočov na rok 2022    142.42 KB

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli Obce Klokočov: 23.11.2021
Zverejnený na webovej stránke Obce Klokočov: 23.11.2021
Začiatok lehoty na pripomienkovanie: 23.11.2021
Ukončenie pripomienkového konania: 07.12.2021