pdfNÁVHR - Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach na území Obce Klokočov na rok 2022    177.62 KB

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli Obce Klokočov: 23.11.2021
Zverejnený na webovej stránke Obce Klokočov: 23.11.2021
Začiatok lehoty na pripomienkovanie: 23.11.2021
Ukončenie pripomienkového konania: 07.12.2021