pdf

83,623 kb
NÁVRH - Všeobecne záväzné nariadenie o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Klokočov na rok 2020

Zverejnený na webovej stránke Obce Klokočov: 19.11.2019
Ukončenie pripomienkového konania: 29.11.2019