pdf

89,769 kb
NÁVRH - Všeobecne záväzné nariadenie obce č. /2019 o miestnych daniach na území Obce Klokočov na rok 2020

Zverejnený na webovej stránke Obce Klokočov: 22.11.2019
Ukončenie pripomienkového konania: 09.12.2019