pdf

76,139 kb  
NÁVRH - Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2018 o poskytovaní
dotácií z rozpočtu obce
Návrh vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 10.10.2018