pdf

32,779 kb
NÁVRH - VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE KLOKOČOV č.6/2016
O MIESTNOM POPLATKU ZA ROZVOJ
Návrh vyvesený na úradnej tabuli obce dňa:  10.11.2016