pdf
111,509 kb
NÁVRH - PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE KLOKOČOV na roky 2016 - 2018
Návrh vyvesený na úradnej tabuli obce: 09.03.2016