Sample Image
76,476 kb   
Návrh VZN č. .../2015 o zneškodňovaní odpadových vôd na území
obce Klokočov


Návrh VZN zverejnený na úradnej tabuli: 11.03.2015