Návrhy VZN obce

pdf NÁVRH - Dodatok č. 2 K Všeobecne záväznému nariadeniu obce Klokočov č. 5/2011 o pohrebníctve a prílohy č. 1 k VZN č. 5/2011 o pohrebníctve – Prevádzkový poriadok cintorínov v Klokočove 26,223 kb

Návrh Dodatku č. 2 vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 10.02.2020
Návrh Dodatku č. 2 zverejnený na webovom sídle obce dňa: 10.02.2020
Začiatok lehoty na pripomienkovanie: 10.02.2020
Ukončenie pripomienkového konania: 24.02.2020

pdf

89,769 kb
NÁVRH - Všeobecne záväzné nariadenie obce č. /2019 o miestnych daniach na území Obce Klokočov na rok 2020

Zverejnený na webovej stránke Obce Klokočov: 22.11.2019
Ukončenie pripomienkového konania: 09.12.2019