Návrhy VZN obce

pdfNÁVHR - Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach na území Obce Klokočov na rok 2022    177.62 KB

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli Obce Klokočov: 23.11.2021
Zverejnený na webovej stránke Obce Klokočov: 23.11.2021
Začiatok lehoty na pripomienkovanie: 23.11.2021
Ukončenie pripomienkového konania: 07.12.2021

pdfNÁVRH - Všeobecne záväzné nariadenie o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Klokočov na rok 2022    142.42 KB

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli Obce Klokočov: 23.11.2021
Zverejnený na webovej stránke Obce Klokočov: 23.11.2021
Začiatok lehoty na pripomienkovanie: 23.11.2021
Ukončenie pripomienkového konania: 07.12.2021

pdfNÁVRH - Všeobecne záväzné nariadenie obce č. /2020 o miestnych daniach na území Obce Klokočov na rok 2021    89,896 kb

Zverejnený na webovej stránke Obce Klokočov: 26.11.2020
Ukončenie pripomienkového konania: 06.12.2020