Iné

PROGRAM Jarnej púte 25. a 26. mája 2013

Pozvánka na Jarnú púť 25. a 26. mája 2013 na ŽivčákovúSobota 25. mája 2013

10.00 h. ŽIVČÁKFEST (festival duchovných piesní)

12.00 h. Svätá omša pre mládež

14.00 h. Pokračovanie festivalu

16.00 h. Ukončenie festivalu

18.00 h. Svätá omša v Korni

19.30 h. Krížová cesta z kostola v Korni do kaplnky na Živčákovej

21.00 h. Svätá omša v kaplnke a celonočná adorácia

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci, v súlade s § 21 písm. n) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení  neskorších predpisov a § 2 ods. 2 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky číslo 121/2002 Z.z. o  požiarnej  prevencii  v znení neskorších predpisov, ODVOLÁVA DŇOM  03. 05. 2013 ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU na lesných pozemkoch v územnom obvode okresov Čadca a Kysucké Nové Mesto

pplk. Ing. Stanislav Zdařil, v.r.
riaditeľ

Zvoz obnoseného šatstva sa uskutoční v sobotu 4. mája 2013 a to na zberných miestach, ktoré sú stanovené aj pre zber šrotu a veľkoobjemového odpadu.

Obecný úrad v Klokočove oznamuje, že od 29. apríla 2013 sa uskutoční aj zber obnoseného šatstva. Veci je potrebné zabaliť do igelit. vreca alebo iného vhodného obalu, tak aby nedošlo k znehodnoteniu pri prevoze.
Zbiera sa: dámske, pánske, detské letné a zimné oblečenie, posteľné obliečky, uteráky, záclony, závesy, prestieradlá, metrový textil, deky, tkané koberce, periny, hlavnice.
Veci môžu byť aj mierne znečistené, nie však úplne špinavé.
Prosíme občanov aby posteľné prádlo, uteráky a utierky zabalili osobitne a označili.

Nezbiera sa: hračky, obuv, domáce potreby, matrace, koberce (okrem tkaných) a veľmi znečistené veci.

Nepotrebným, obnoseným šatstvom a textíliami môžete pomôcť ľuďom, ktorí ho môžu potrebovať.

Severoslovenské vodárne a kanalizácie vyzývajú vlastníkov nehnuteľností na urýchlené pripojenie na verejnú kanalizáciu, vybudovanú v rámci stavby „ Dodávka pitnej vody a odkanalizovanie Horných Kysúc“, spolufinancovanej z kohézneho fondu Európskej únie.

Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s. vykonávajú intenzívne kontroly vlastníkov nehnuteľností, ktorí svoju nehnuteľnosť nepripojili na verejnú kanalizáciu. Podľa § 40 ods. 1 písm. e) zákona č. 442/2002 Zb.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v platnom znení sa za priestupok považuje nepripojenie nehnuteľnosti, ak v obci, na ktorej území sa nehnuteľnosť nachádza, je verejná kanalizácia zriadená.

Vzhľadom k rýchlemu nástupu teplých a jarných dní a značnému nárastu požiarov súvisiacich s vypaľovaním suchej trávy Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci dôrazne upozorňuje všetkých občanov, právnické osoby a fyzické osoby - podnikateľov na prísny zákaz 
- vypaľovať porasty bylín,kríkov a stromov
- zakladať oheň v priestoroch alebo miestach,kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu
- spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve bez predchádzajúceho písomného súhlasu.

Fyzická osoba nesmie
- fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru
- vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov
- zakladať oheň v priestoroch alebo miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu
ďalej je občan povinný
- dodržiavať vyznačené zákazy a plniť príkazy a pokyny týkajúce sa ochrany pred požiarmi
- dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku  požiaru alebo v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Na základe súčasnej požiarnobezpečnostnej situácie v okrese Čadca a Kysucké Nové Mesto sú vo zvýšenej miere zo strany kompetentných úradov vykonávané kontroly dodržiavania platných právnych predpisov ochrany pred požiarmi a v prípade zistenia ich porušenia budú vyvodzované prísne postihy.


Oddelenie požiarnej prevencie Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Čadci