Iné

Severoslovenské vodárne a kanalizácie vyzývajú vlastníkov nehnuteľností na urýchlené pripojenie na verejnú kanalizáciu, vybudovanú v rámci stavby „ Dodávka pitnej vody a odkanalizovanie Horných Kysúc“, spolufinancovanej z kohézneho fondu Európskej únie.

Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s. vykonávajú intenzívne kontroly vlastníkov nehnuteľností, ktorí svoju nehnuteľnosť nepripojili na verejnú kanalizáciu. Podľa § 40 ods. 1 písm. e) zákona č. 442/2002 Zb.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v platnom znení sa za priestupok považuje nepripojenie nehnuteľnosti, ak v obci, na ktorej území sa nehnuteľnosť nachádza, je verejná kanalizácia zriadená.

Vzhľadom k rýchlemu nástupu teplých a jarných dní a značnému nárastu požiarov súvisiacich s vypaľovaním suchej trávy Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci dôrazne upozorňuje všetkých občanov, právnické osoby a fyzické osoby - podnikateľov na prísny zákaz 
- vypaľovať porasty bylín,kríkov a stromov
- zakladať oheň v priestoroch alebo miestach,kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu
- spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve bez predchádzajúceho písomného súhlasu.

Fyzická osoba nesmie
- fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru
- vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov
- zakladať oheň v priestoroch alebo miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu
ďalej je občan povinný
- dodržiavať vyznačené zákazy a plniť príkazy a pokyny týkajúce sa ochrany pred požiarmi
- dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku  požiaru alebo v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Na základe súčasnej požiarnobezpečnostnej situácie v okrese Čadca a Kysucké Nové Mesto sú vo zvýšenej miere zo strany kompetentných úradov vykonávané kontroly dodržiavania platných právnych predpisov ochrany pred požiarmi a v prípade zistenia ich porušenia budú vyvodzované prísne postihy.


Oddelenie požiarnej prevencie Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Čadci

Zvoz sa uskutoční v sobotu 4. mája 2013

Obecný úrad v Klokočove  oznamuje, že v dňoch od 29. apríla 2013 sa uskutoční zber železného šrotu (pračiek, chladničiek, televízorov, rádií, nebezpečného odpadu (autobatérií), ako aj veľkoobjemového odpadu (karosérie áut), pneumatík.

Miesta, kde môžete vyložiť odpad nájdete tu.

Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS)  spustila infolinku na pomoc občanom, ktorí si uplatňujú nárok na úľavy z platenia úhrady za služby verejnosti poskytované RTVS. Infolinka s telefónnym číslom 18288 je k dispozícii 7 dní v týždni od 8.00 do 20.00 hod.

 

Generálny riaditeľ RTVS Václav Mika zároveň požiadal o pomoc pri komunikácii s občanmi Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS). RTVS vypracovala manuál, ako postupovať pri uplatňovaní nárokov na rôzne typy úľav, ktorý budú mať k dispozícii aj samosprávy. Manuál bude zverejnený aj na internetovej stránke uhrady.rtvs.sk .

Oznamujeme Vám, že od 17. 4. 2013 7:00 do 17. 4. 2013 18:30 hod. bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu: vykonania plánovanej údržby el. zariadenia, vypnuté obec Klokočov od č. 387 v časti Klin po č. 431 v časti u Varmusov, vrátane celej časti u Mudrikov a Podjavorová.