Iné

pdf Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - 18. mája 2020 od 7.00 hod. do odvolania    143,362 kb

Nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia sa ruší opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/3353/2020 zo dňa 29.04.2020.

Oznamujeme občanom, že dňa: 11.05.2020 v čase od 7:00 hod. do 14:00 hod. bude v obci Klokočov – Biely Kríž prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác.
Zoznam súpisných čísel, pre ktoré platí prerušená distribúcia elektriny: 306, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 326,327, 328, 355, 419, 891, 892, 918, 1197, 1200, 1206.
Bližšie informácie Vám poskytneme na OÚ Klokočov.

Obstarávateľ, Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 48, Žilina doručil Okresnému úradu Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, odd. štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja správu o hodnotení strategického dokumentu: "Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility Žilinského samosprávneho kraja".
Strategický dokument je zverejnený na stránke obstarávateľa:
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/strategia-udrzatelneho-rozvoja-dopravy-mobility-zilinskeho-samospravne
Písomné stanovisko môžu občania doručiť Okresnému úradu Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, odd. štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia do 21 dní od zverejnenia oznámenia.

Zverejnené: 22.04.2020