Zariadenie pre seniorov Makov poskytuje svoje služby seniorom od roku 2005. Naše sociálne zariadenie s kapacitou 53 miest zabezpečuje celoročnú komplexnú sociálnu starostlivosť o odkázaných seniorov. Komplexné sociálne služby zahŕňajú najmä ubytovanie, celodenné stravovanie, upratovanie, pranie, sociálne terapie a voľnočasové aktivity, zdravotnú a opatrovateľskú starostlivosť. Zariadenie poskytuje sociálne služby občanom, ktorí dosiahli dôchodkový vek, sú odkázaní na sociálne služby a ich stupeň odkázanosti na pomoci inej fyzickej osoby je najmenej IV.

Cieľom zariadenia je poskytovanie kvalitných sociálnych služieb zameraných na individuálne potreby klientov, založených na tolerancii, empatii a spolupatričnosti, aby každý obyvateľ našiel u nás druhý domov. Vzhľadom na prirodzenú mortalitu seniorov dochádza k uvoľneniu ubytovacích miest, ktoré pravidelne ponúkame verejnosti z nášho regiónu na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie a sociálnych potrieb.

V prípade záujmu o naše služby sa viac informácii dozviete na odkaze: https://www.makov.sk/zariadenie-pre-seniorov/2020-zariadenie-pre-seniorov.

Život a aktivity klientov v ZPS: https://www.makov.sk/zivot-v-zps

zariadenie makov