Obec Klokočov, ako dotknutá obec v zmysle §6 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov ďalej len „ zákona“) dňa 30.10. 2020 zverejňuje Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu: "Plán dopravnej obslužnosti Žilinského samosprávneho kraja", obstarávateľom, Žilinský samosprávny kraj.
Strategický dokument je zverejnený na stránke obstarávateľa:
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-dopravnej-obsluznosti-zilinskeho-samospravneho-kraja