pdfOpatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - nosenie rúšok    113,716 kb

Nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia sa ruší opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/7852/2020 z 29.09.2020.