pdfOpatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - prevádzky    142,195 kb

Nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia sa ruší opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/7694/2020 zo dňa 30.09.2020.