pdfOpatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - hranice    161,906 kb

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. októbra 2020 od 7.00 hod. do odvolania.

Nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia sa ruší opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/7310/2020 z 17.09.2020 v znení neskorších opatrení.