pdfOpatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - hranice    208,533 kb

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 18. septembra 2020 od 9.00 hod. do odvolania.

Nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia sa ruší opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/6850/2020 z 28.08.2020 v znení neskorších opatrení.