pdfOpatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - nosenie rúšok    126,661 kb

Nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia sa ruší opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/5453/2020 z 03.07.2020 v znení neskorších opatrení.