Obstarávateľ, Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, úsek odpadového hospodárstva, predložil odboru starostlivosti o životné prostredie, oddeleniu štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, úseku posudzovania vplyvov v súlade s §9 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ŽP a o zmene a doplnení niektorých zákonov Správu o hodnotení strategického dokumentu : „POH Žilinského kraja na roky 2016-2020".
Strategický dokument je zverejnený na stránke obstarávateľa na adrese: www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-odpadoveho-hospodarstva-zilinskeho-kraja-na-roky-2016-2020.
Písomné stanovisko môže verejnosť doručiť do 21 dní od zverejnenia na adresu: Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o ŽP ,Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina.
Verejné prerokovanie Správy o hodnotení strategického dokumentu sa uskutoční na adrese: Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o ŽP, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina., zasadačka č. 1  dňa  12.07. 2018 o 10.00 hod.