Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o ŽP oznamuje občanom, že na stránke:
https://www.enviroportal.sk/skSK/eia/detail/regionalna-integrovana-uzemna-strategia-zilinskeho-kraja-zmena-doplnok
je zverejnené oznámenie o strategickom dokumente: Regionálna integrovaná územná stratégia Žilinského kraja – Zmena a doplnok č. 1.
Toto oznámenie je prístupné verejnosti v úradných dňoch od 7.30 do 15.00 hod. Občania sa môžu na vlastné náklady robiť odpisy, výpisy a kópie.
Oznámenie zverejnené: 10.6. 2016
Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu do 15 dní od zverejnenia oznámenia.