Iné

Oznamujeme občanom, že dňa: 10.03.2021 - v čase od 7:30 hod. do 18:30 hod. bude obci Klokočov - časť Vrchpredmier – chaty Gronik, u Koniarov, u Madaja, Súľov prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác.
Zoznam súpisných čísiel, pre ktoré platí prerušenie distribúcie elektriny je uvedený nižšie.

Zariadenie pre seniorov Makov poskytuje svoje služby seniorom od roku 2005. Naše sociálne zariadenie s kapacitou 53 miest zabezpečuje celoročnú komplexnú sociálnu starostlivosť o odkázaných seniorov. Komplexné sociálne služby zahŕňajú najmä ubytovanie, celodenné stravovanie, upratovanie, pranie, sociálne terapie a voľnočasové aktivity, zdravotnú a opatrovateľskú starostlivosť. Zariadenie poskytuje sociálne služby občanom, ktorí dosiahli dôchodkový vek, sú odkázaní na sociálne služby a ich stupeň odkázanosti na pomoci inej fyzickej osoby je najmenej IV.

SOS Dotácia

Dotácia na podporu humanitárnej pomoci pre fyzickú osobu podľa § 3 nariadenia vlády SR č. 103/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov (ďalej len „nariadenie“).

SOS dotáciu je možné poskytnúť spätne od mesiaca október 2020, len v prípade žiadostí o SOS dotáciu podaných najneskôr do 31.01.2021.

Fyzické osoby, ktoré v čase krízovej situácie prestali vykonávať činnosť, z ktorej im plynul príjem a zároveň nemajú žiaden iný príjem, môžu požiadať na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad“) o poskytnutie dotácie na podporu humanitárnej pomoci (ďalej len „SOS dotácia“). V prípade žiadostí o SOS dotáciu podaných po 31.01.2021 je SOS dotáciu  možné poskytnúť najskôr od mesiaca, v ktorom  žiadateľ predložil úradu žiadosť o poskytnutie SOS dotácie. Na poskytnutie SOS dotácie žiadateľ nemá právny nárok.

SČÍTANIE OBYVATEĽOV od 15. februára 2021 do 31. marca 2021

Štatistiký úrad Slovenskej republiky oznamuje, že aj napriek mimoriadnej situácii spôsobenej pandémiou ochorení COVID-19 na území Slovenskej republiky sa elektronické samosčítanie obyvateľov alebo ich sčítanie pomocou inej osoby, najmä blízkej osoby alebo osoby žijúcej s obyvateľom v jednej bytovej domácnosti sa realizuje od 15.2.2021 do 31.3.2021.
Elektronické samosčítanie v období pandémie je najbezpečnejšie, z toho dôvodu sa kladie dôraz na sčítanie obyvateľov, ktorí sa nemôžu elektronicky sčítať sami, môžu sa sčítať s pomocou inej osoby, najmä blízkej osoby alebo osoby žijúcej s obyvateľom v jednej bytovej domácnosti, pomocou počítača, tabletu, notebooku alebo mobilného zariadenia vyplnením formulára na www.scitanie.sk.