Nástroje pre uľahčenie prístupu

Prítomní:
Starosta obce
Ľuboš Stríž

Poslanci OZ
1. Jozef Gacho
2. František Krištiak
3. Jozef Kubačák
4. Pavol Polka
5. Štefan Polka
6. Mgr. Jozef Zigmund

Neprítomný:
Ondrej Hrtús - ospravedlnený

Prizvaní:
Milan Krenželok
František Žilka
Alena Brezinová
Ing. Gajdičiarová Veronika
Kašíková Vlasta


Ostatní prítomní:
podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí prílohu č. 1 zápisnice

R o k o v a n i e:
32. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Klokočove otvoril a viedol starosta Ľuboš Stríž.
Konštatoval, že zasadnutie zvolal v zmysle zákona o obecnom zriadení 369/1660 Zb. v znení neskorších predpisov a doplnkov a plánu zasadnutí OZ na rok 2006, že z počtu 7 poslancov je prítomných 6, takže zasadnutie je schopné právoplatne sa uznášať.
Za overovateľov zápisnice určil poslancov: Mgr. Jozefa Zigmunda a Františka Krištiaka
Vedením zápisnice poveril pracovníčku OÚ Fujakovú.

P r o g r a m:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie
3. Správa o plnení uznesení prijatých na zasadnutí vo februári 2006
4. Hospodárenie obce za I. štvrťrok - záverečný účet obce, Hospodárenie ZŠ Klokočov za I. štvrťrok
5. Činnosť OHZ a komisií OZ za rok 2005
6. Výstavba vodovodu
7. Ostatné návrhy
8. Prijatie uznesení
9. Záver

1. S programom rokovania oboznámil prítomných starosta Ľuboš Stríž.
Poslanec Štefan Polka navrhol a odporučil aby body programu 3.,4.,5., 6. boli vypustené z dôvodu, že materiál k týmto bodom programu bol doručený neskoro. Pripomienkoval, že v roku 2003 bolo prijaté uznesenie, ktorým má byť materiál na rokovanie doručený vopred 48 hodín. Starosta sa za oneskorené doručenie materiálu ospravedlnil a uviedol, že toto oneskorené doručenie materiálu bolo spôsobené tým, že čakali na audítorskú správu, ktorú audítorka doručila až v stredu poobede. Taktiež oboznámil prítomných poslancov OZ, že tieto body programu sú dôležité, nakoľko sa jedná o rozšírenie vodovodu.
Návrh poslanca Štefana Polku o vypustenie uvedených bodov programu neprešiel, nakoľko ostatní prítomní poslanci boli proti návrhu poslanca Štefana Polku a hlasovali za program rokovania 32. zasadnutia OZ.

2. Schválenie návrhovej komisie
Do návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci:
predseda Štefan Polka
členovia: Pavol Polka a Jozef Kubačák

Hlasovanie:
Za: Mgr. Jozef Zigmund, Jozef Gacho, František Krištiak, Pavol Polka, Jozef Kubačák
Proti: Štefan Polka
Návrhová komisia bola schválená.

3. Správa o plnení uznesení prijatých na 31. zasadnutí OZ Klokočov
Písomný materiál tvorí prílohu č. 2. zápisnice.
O plnení uznesení informoval prítomných poslancov starosta obce Ľuboš Stríž.
Starosta navrhol uznesenie č. 300/2006 odročiť na ďalšie OZ z dôvodu, že žiadateľ o odkúpenie parciel Ladislav Stopka je momentálne mimo Slovenska a nemôže byť prítomný na prejednaní jeho žiadosti.
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 303/2006

4. Hospodárenie obce za I. štvrťrok - záverečný účet obce, správa audítora
Písomný materiál tvorí prílohu č. 3 zápisnice.
Prítomným predniesla správu účtovníčka OÚ p. Brezinová a oboznámila prítomných o vykonanom audite účtovnej závierky Obce Klokočov za rok 2005. Finančná komisia za prítomnosti všetkých členov zasadala dňa 25.4.2006 na obecnom úrade. Finančná komisia predložila návrh na uznesenie
1. schváliť záverečný účet obce za rok 2005 + správu audítora za rok 2005 s pripomienkami alebo bez pripomienok,
2. na základe účtovnej uzávierky prevod do rezervného fondu z rozdielu hospodárenia, t.j. so sumu 75.790,- Sk
3. schváliť čerpanie rozpočtu Obce Klokočov za 1.-3./2006 s pripomienkami alebo bez pripomienok
4. schváliť finančný príspevok vo výške 5% t.j. 70.000,- Sk ako spoluúčasť na rozšírenie obecného vodovodu
5. schváliť zvýšenie rozpočtu ŠJ Klokočov o 50.000,- Sk na rok 2006, k tomuto bodu podala bližšie informácie p. Brezinová oboznámila prítomných o výsledku šetrenia v Školskej jedálni, súčasť tohto bodu tvorí zápisnica zo stretnutia riaditeľa ZŠ Klokočov, vedúcej jedálne pri ZŠ Klokočov, účtovníčky ZŠ Klokočov, starostu obce Ľuboša Stríža a účtovníčky OÚ
6. Vyúčtovanie platieb od občanov za vodovodné prípojky - nevysporiadané prípojky občanov, vrátiť zálohu po 3.000,- Sk. Firma Kligen nech si vymáha nedoplatky alebo preplatky. Do rozpravy sa zapojil občan Pavol Staník s návrhom, či neuvažujú o tom ponúknuť školskú jedáleň do prenájmu a tým by odpadlo bremeno obci. Starosta konštatoval, že ŠJ má málo stravníkov a tým vzniká problém, že náklady sú vyššie ako príjem.
Poslanec Jozef Gacho sa zaujímal, či má ŠJ aj iných stravníkov okrem žiakov. Starosta informoval, že na obedy do ŠJ chodia pracovníci OÚ a aj pracovníci z píly.
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 304/2006

5. Hospodárenie obce za I. štvrťrok - ZŠ Klokočov
Písomný materiál tvorí prílohu č. 4 zápisnice
Správu o hospodárení ZŠ Klokočov za obdobie od 1.1.2006 do 31.3.2006 predniesla účtovníčka ZŠ Klokočov V. Kašíková.
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 305/2006

6. Žiadosť zo Základnej školy Klokočov o navýšenie pokladničného zostatku
Písomný materiál tvorí prílohu č. 5 zápisnice
Základná škola v Klokočove žiada o schválenie žiadosti o navýšenie denného pokladničného zostatku na sumu 15.000,- Sk. Túto žiadosť odôvodnili tým, že výber za krúžky nie je možné ihneď vložiť do banky na účet. Poslanec Štefan Polka so žiadosťou súhlasí ale s poznámkou, že treba zabezpečiť pred zlodejmi.
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 306/2006.

7. Správa o činnosti OHZ Klokočov a komisií OZ za rok 2005
Správu o činnosti OHZ Klokočov predniesol veliteľ OHZ František Žilka
Poslanec Jozef Gacho poznamenal, že v materiálových zásobách OHZ sa vedú niektoré veci, ktoré treba vyradiť jedná sa o 17-korunové položky. Starosta poďakoval veliteľovi za prednesenú správu a zároveň poprial OHZ veľa úspechov.
Písomná správa o činnosti komisie výstavby a dopravy a činnosti komisie sociálno- zdravotnej za rok 2005 tvorí prílohu č. 6 zápisnice.
Písomnú správu vypracovala Hrtúsová pracovníčka OÚ na úseku výstavby, dopravy a sociálnom.
Písomné správy o činnosti ostatných komisii predložené neboli.
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 307/2006.

8. Výstavba vodovodu
Písomný materiál tvorí prílohu č. 7a/ zápisnice
Starosta informoval prítomných o ďalšom predlžovaní obecného vodovodu. Prvý variant predlženia obecného vodovodu je vetva Kornica u Stuchlíkov, kde by bolo napojených 5 domácnosti - 15 ľudí, vetva Klokočov Ústredie u Šipulov, kde by sa napojili 4 domácnosti - 8 ľudí a dotláčacia stanica na Hlaviciach. Druhý variant napojenia obecného vodovodu sú Hlavice - Šperkovci, Nekoranec, celí Janeskovia, MŠ, ZŠ, obchod. Starosta informoval prítomných poslancov OZ, že musia rozhodnúť, ktorý variant predlženia obecného vodovodu sa bude realizovať.
Ďalej informoval, že na tento projekt bola poskytnutá dotácia z Enviromentálneho fondu vo výške 1.400.000,-Sk, sumu 95.506,- Sk bude hradiť obecný úrad z vlastných zdrojov. Starosta následne vyzval poslancov aby sa k uvedenému vyjadrili. Do diskusie sa zapojil poslanec Jozef Gacho, ktorý konštatoval, že je to veľmi ťažké rozhodovanie, niektorí z Hlavíc hovoria, že sú na tom lepšie keď majú vodomer. Napojenie na obecný vodovod ľudom u Stuchlíkov a Šipulov už sľúbili pri zisťovaní domácnosti, ktoré by mali záujem o napojenie. Poslanec Jozef Kubačák sa vyjadril, že nemá zmysel dávať peniaze do starého vodojemu, malo by význam keby sa dala na Hlavice dotláčačka. Poslanec Mgr. Jozef Zigmund konštatoval, že do Kornice išlo minimum peňazí, ale berie to tak čo je dobré pre obec je dobré pre všetkých. Je mu známe, že niektorí ľudia z Hlavíc boli proti napojeniu, a aby to nedopadlo tak, že voda by mala malý odber a stála by v potrubí. Zastáva názor za I. variantu napojenia. Poslanec Štefan Polka sa vyjadril, že treba rátať s dotláčačkou, v budúcnosti môže byť problém u Pantokov a Zajacov. Taktiež treba rátať do budúcna na spodnú časť Riečok. Vyjadril sa, že I. variant je prijateľná avšak s podmienkou aby bola napojená voda do Požiarnej zbrojnice v Klíne. Na záver sa všetci jednohlasne dohodli na I. variante na predlžení obecného vodovodu v Kornici u Stuchlíkov v Klokočove u Šipulov a na dotláčacej stanici na Hlaviciach. Poslanec Pavol Polka skonštatoval aby obec mala spoluúčasť na realizácií, a aby v prípade potreby boli zapojené do práce aj naše stroje. Ďalej poslanec Pavol Polka mal dotaz na Milana Krenželoka, akú má vodný zdroj kapacitu.
Milan Krenželok informuje, že vodný zdroj má kapacitu pre 2.000 ľudí, doposiaľ je 210 prípojok 1.200 ľudí, rezerva je 300 m3. Ďalej Milan Krenželok informoval prítomných o situácií na obecnom vodovode.
Správa tvorí prílohu č. 7b/ zápisnice.
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 308/2006.

9. Ostatné návrhy
a/ Výberové konanie na prevádzkovateľa pohrebiska v Klokočove
Pracovníčka Koniarová predložila návrh na uznesenie na vypísanie výberového konania na prevádzkovateľa pohrebiska v Klokočove. Zákon č. 470/2005 Z.z. o pohrebníctve účinný od 1.11.2005 ukladá prevádzkovateľom pohrebísk nové povinnosti, ktorých splnenie je náročné ako po finančnej tak i administratívnej stránke. Starosta skonštatoval, že zákon má náročné požiadavky a obec by bola odbremenená ak by mala prevádzkovateľa cintorína. Milan Krenželok oznámil, že prevádzkovateľ cintorína musí mať odbornú spôsobilosť. Poslanci sa dohodli, že návrh na výberové konanie bude odročené na ďalšie OZ. Poslancom OZ bude daný na preštudovaní zákon o pohrebníctve č. 470/2005 .
Písomný materiál tvorí prílohu č. 8 zápisnice.
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 309/2006

b/ Odpredaj LIAZKY
Starosta žiada OZ o zrušenie uznesenia č. 256/2005 v bode B/ písm. c kde bol schválený odpredaj nákladného vozidla LIAZ-ky + pluh za sumu 80 tis. + 20. tis. Zároveň žiada OZ o schválenie odpredaja LIAZK-ky s pluhom za sumu 85. tis..
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 310/2006.

c/ Zvýšenie stravného zamestnancov Obecného úradu
Výbor ZO SLOVES Klokočov predložil žiadosť o zvýšenie stravného 55,- Sk na sumu 89,- Sk. Podľa zákona č. 615/2005 Z.z. sa sumy stravného upravili pre časové pásmo 5 - 12 hodín je 89,- Sk. To znamená, že od 1.1.2006 je zamestnávateľ povinný prispievať zamestnancom na stravovanie najmenej vo výške 55% ceny jedlá.Výbor odborovej organizácie žiada OZ Klokočov o schválenie výšky stravného podľa zákona na sumu 89,- Sk.
Písomná žiadosť tvorí prílohu č. 9 zápisnice.
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 311/2006.

d/ Žiadosť MŠ Klokočov - Hlavice o zvýšenie príspevku do DDP za zamestnávateľa
Písomný materiál tvorí prílohu č. 10. zápisnice
Zamestnanci MŠ Klokočov- Hlavice žiadajú OZ o schválenie zvýšenie príspevku do DDP za zamestnávateľa, nakoľko im bol od 1.7.2003 tento príspevok znížený zo sumy 100,- Sk na 1 Sk z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov. Táto finančná situácia sa upravila preto žiadajú OZ o spätné zvýšenie na 100,- Sk mesačne, alebo podľa kolektívnej zmluvy na 2% z hrubej mzdy a to od 1.5.2006.
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 312/2006.

e/ Vnútro - organizačná záležitosť - Štatút Obce Klokočov
Písomný materiál tvorí prílohu č. 11 zápisnice.
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 313/2006.

f/ Severoslovenská vodárenská spoločnosť
Starosta informoval prítomných o projekte rozdelenia Severoslovenskej vodárenskej spoločnosti. Informoval poslancov o dôsledkoch rozdelenia. Ak by došlo k rozdeleniu vodárenskej spoločnosti padol by aj projekt odkanalizovania Horných Kysúc. Starostovia Horných Kysúc sa dohodli aby OZ neschválilo projekt rozdelenia Severoslovenskej vodárenskej spoločnosti na 6 akciových spoločnosti a aby OZ poverilo starostu obce ako akcionára zastupovaním obce pri jednaní proti rozdeleniu Severoslovenskej vodárenskej spoločnosti. Do diskusie sa zapojil aj poslanec Mgr. Zigmund vyjadril sa, že Žilinčania chcú
diktovať podmienky, primátor Žiliny Slota je za rozdelenie vodárenskej spoločnosti, Žilinsko-Kysucká vodárenská spoločnosť by bol zložená zo Žilinčanov. Poslanec Štefan Polka sa vyjadril, že nesúhlasí aby sa niečo drobilo na 6 akciových spoločnosti veď predsa v jednote je sila.
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 314/2006.

g/ Zrušenie uznesenia č. 281/2005 o odpredaji budovy Klokočov - Klín č. 385 p. Alene Hlucháňovej a manželovi Ladislavovi Hlucháňovi, bytom Bytča
Z dôvodu, že p. Alena Hlucháňová a manžel Ladislav Hlucháň, bytom Bytča nedodržali stanovené podmienky v kúpno-predajnej zmluve a do určenej lehoty nebola zaplatená prvá splátka Uznesenie č. 281/2005 zo dňa 16.12.2005 sa ruší, v ktorom OZ schválilo odpredaj budovy Potraviny - Klín 385.
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 315/2006.

h/ Žiadosť o odkúpenie budovy Klokočov - Klín č. 385 - Štefan Hruška, Klokočov 905
Písomný materiál tvorí prílohu č. 12 zápisnice
Štefan Hruška si opätovne podal žiadosť o odkúpenie budovy jeho navrhovaná suma predstavuje 600.000,- Sk.
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 316/2006.

i/Informácie starostu obce
l. Starosta oboznámil prítomných o nákladoch na zimnú údržbu a o nákladoch na kalamitu
K tomuto bodu tvorí písomný materiál č. 13 zápisnice
2. Starosta informoval prítomných o stave budovy Potraviny Vrchpredmier.
Výpovedná lehota z nájomných priestorov p. Vlaste Kapusňákovej končí dňa 22.6.2006. Hodnota budovy podľa znaleckého posudku je 670. 000,- Sk
Zatiaľ nikto neprejavil záujem o odkúpenie uvedenej budovy.
Poslanec Mgr. Jozef Zigmund informoval, že treba informovať Viktora Mudríka o odpredaji budovy Klokočov - Klín č. 385, nakoľko menovaný má predkupné právo. Poslanci OZ sa dohodli, že budovy ponúknuté na odpredaj Potraviny Vrchpredmier a budovu Klokočov - Klín sa opäť zverejnia v regionálnej tlači, na internete. Spoločne sa dohodli, že budova Klokočov - Klín č. 385 bude ponúknutá za sumu 850.000,- Sk a budova Potraviny Vrchpredmier za sumu 500.000,- Sk. Poslanec Štefan Polka zastáva názor, že sumy v inzerátoch aby sa neuvádzali a prípadní záujemcovia nech si budovy prídu obzrieť. Tento názor podporil aj poslanec Jozef Gacho.
Starosta vyzval pracovníčku OÚ Ing. Gajdičiarová aby poinformovala prítomných o stave budovy ZS. Ing. Gajdičiarová - v súčasnosti vecné bremeno na budovu je zrušené a zabezpečuje sa znalecký posudok k ohodnoteniu tejto budovy.
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 317/2006.

10. Diskusia
1. Do diskusie sa prihlásil občan z Kornice p. Staník oznámil, že stará cesta v Kornici je v hroznom stave, žiada aby sa táto cesta zrekonštruovala. Uvádza, že firma po ukončenia napájania obecného vodovodu mala dať cestu do pôvodného stavu. Cesty by mali byť odkanalizované.
2. Občan z Kornice p. Smažák sa zaujímal, že kontajner, ktorý platí tam nemá. Prečo ľudia , ktorí nemajú obecný vodovod musia znášať následky toho, že obec má vysoké náklady na obecný vodovod a je zadlžená. Ľudia, ktorí nemajú obecný vodovod by mali byť zas ináč zvýhodnení. Ďalej sa informoval, načo má obec kontrolóra a právnika a má mesačné náklady na ich platenie.
3. K dotazu p. Smažáka a p. Staníka starosta uvádza, že domy okolo starej cesty až po Tabačíkovú by mohli mať zakúpené popolnice a tým by platili menšie poplatky za odpad. Od jari do jesene nie je problém aby sa tam dostal KUKA voz a v zimnom období sa umiestni kontajner vedľa domu p. Smažáka.
Popolnica na jednu osobu sa platí 329,- Sk , kontajner na osobu je 402,- Sk. Náklady na odvoz odpadu sú vysoké, za rok 2005 to bolo vo výške 1.204.956,- Sk, obec doplácala za rok 2005 za odvoz odpadu sumu 124.402,- Sk. Starosta k problematike umiestnenia kontajnera uvádza, že kontajner bude umiestnený vedľa Tabačíkovej pre ľudí z odľahlejších častí tam kde sa nedostane KUKA voz.
K dotazu na obecného kontrolóra starosta uvádza, že obec musí mať kontrolóra zo zákona a p. Stehura je právnik Obce Klokočov a má paušálnu mzdu čo vychádza menej ako by ho obec platila za každú poradenskú službu, ktorú obec potrebuje.
Poslanec Pavol Polka sa vyjadril, že zastáva ten názor aby sa kontajnery zrušili a tam kde sa dostane KUKA voz aby mali občania zakúpené popolnice. V kontajneroch sa zdržiavajú potkany lebo ľudia tam vyhadzujú všetok odpad aj nevhodný, ktorý sa rozkladá.
Poslanec Jozef Gacho k problematike ciest uvádza, že vždy aj do budúcna bude preferovať aby sa cesty penetrovali čo je lacnejšie a dali by sa do poriadku všetky cesty, za rok sa môže urobiť 10-15 km penetrovanej cesty. Poslanec Jozef Gacho ďalej žiada aby sa zrekonštruovalo a skultúrnilo ihrisko na Hlaviciach.
Na záver sa starosta dohodol s poslancami OZ, že za prítomnosti komisie dopravy a komisie životného prostredia obhliadnu všetky cesty a rozhodnú, ktoré cesty sa budú penetrovať a ktoré sa budú opravovať.
Poslanec František Krištiak žiada aby podnikateľ František Čečotka zabezpečil poriadok a ochranu návštevníkom Pohostinstva Kasino na Hrubom Buku.

11. Prijatie uznesení
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenia v poradí od 303 - 317
Uznesenia tvoria prílohu č. 14 zápisnice

12. Záver
Na záver pán starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

Ľuboš Stríž, starosta obce

Overovatelia:
Mgr. Jozef Zigmund
František Krištiak

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark