Nástroje pre uľahčenie prístupu

U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 43/2007 zo dňa 25.5.2007

Obecné zastupiteľstvo

A/  b e r i e  n a  v e d o m i e
Správu o plnení uznesení z 3. OZ a  4. mimoriadneho OZ ako informatívnu 

Hlasovanie:
Za: Pavol Brezina, František Čečotka, Jozef Gacho, Mgr. Mária Jasenovská, Vlasta Kašíková
Zdržal sa: Ing. Tibor Michálek, Martina Michálková
Proti: 0

starosta obce
Ľuboš Stríž


U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 44/2007 zo dňa 25.5.2007

Obecné zastupiteľstvo

A/  s c h v a ľ u j e
zámer zriadenia CVČ pri ZŠ Klokočov

B/ u k l a d á
starostovi obce v spolupráci s riaditeľom ZŠ Klokočov zabezpečiť všetky potrebné doklady a do 30.06.2007 podať žiadosť na zaradenie CVČ do siete škôl a školských zariadení od šk. roku 2008/2009

Hlasovanie:
Uznesenie prijaté jednohlasne

starosta obce
Ľuboš Stríž


U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 45/2007 zo dňa 25.5.2007

Obecné zastupiteľstvo

A/ u k l a d á
1/ starostovi obce zabezpečiť do 31.5.2007 grafické podklady na spracovanie informačnej tabule „ Klokočovské skálie“   
2/ v spolupráci s Ing. Michálkom zabezpečiť spracovanie a rozmiestnenie námetov s Klokočovským skálím na vybrané bilboardy  do 30.06.2007

Hlasovanie:
Uznesenie prijaté jednohlasne

starosta obce
Ľuboš Stríž


U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 46/2007 zo dňa 25.5.2007

Obecné zastupiteľstvo

A/  s c h v a ľ u j e
Hospodárenie Obce Klokočov za I. štvrťrok 2007 bez výhrad

Hlasovanie:
Za: Pavol Brezina, František Čečotka, Jozef Gacho, Mgr. Mária Jasenovská, Vlasta Kašíková
Zdržal sa: Ing. Tibor Michálek, Martina Michálková
Proti: 0

starosta obce
Ľuboš Stríž


U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 47/2007 zo dňa 25.5.2007

Obecné zastupiteľstvo

A/ o d r o č u j e
VZN Obce Klokočov o niektorých podmienkach užívania miestnych komunikácií

B/ u k l a d á
starostovi obce v spolupráci s poslancom Ing. Michálkom spracovať právnu analýzu predkladaného VZN

Hlasovanie:
Uznesenie prijaté jednohlasne

starosta obce
Ľuboš Stríž


U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 48/2007 zo dňa 25.5.2007

Obecné zastupiteľstvo

A/  n e s c h v a ľ u j e
na parcele KN 2373/2 výstavbu bytového domu v Obci Klokočov

B/ u k l a d á
starostovi obce jednať :
1/  s vedením  SBÚ Turzovka o odkúpenie resp. o výmene pozemkov pre výstavbu bytového domu
2/ s vedením SBÚ Turzovka o odkúpenie resp. o výmene pozemkov na rozšírenie cintorína
3/ s vlastníkmi pozemkov za účelom zriadenia domu smútku   

Hlasovanie:
Uznesenie prijaté jednohlasne

starosta obce
Ľuboš Stríž

U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 49/2007 zo dňa 25.5.2007

Obecné zastupiteľstvo

A/ s c h v a ľ u j e
aby poslanec Ing. Michálek na vlastné finančné náklady zabezpečil posúdenie zmluvy o dodávke tepla medzi Obcou Klokočov a Biomasa z.p.o.  a posúdenie ekonomickej výhodnosti  efektívnosti vykurovania biomasou

Hlasovanie:
Za: Pavol Brezina, František Čečotka, Mgr. Mária Jasenovská, Vlasta Kašíková, Ing. Tibor Michálek, Martina Michálková
Zdržal sa: Jozef Gacho
Proti: 0

starosta obce
Ľuboš Stríž


U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 50/2007 zo dňa 25.5.2007

Obecné zastupiteľstvo

A/ s c h v a ľ u j e
1/  odpustenie nedoplatkov  p. Stuchlíkovej a p. Stolárikovej každej vo výške 10.000,- Sk
2/ lehotu na vysporiadanie ostatných pohľadávok p. Stuchlíkovej a Stolárikovej do 30.11.2007

Hlasovanie:
Uznesenie prijaté jednohlasne

starosta obce
Ľuboš Stríž


U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 51/2007 zo dňa 25.5.2007

Obecné zastupiteľstvo

A/ s c h v a ľ u j e
plánovaný program rokovania OZ, s platnosťou od 25.5.2007

Hlasovanie:
Za: Pavol Brezina, František Čečotka, Jozef Gacho, Mgr. Mária Jasenovská, Vlasta Kašíková
Zdržal sa: Ing. Tibor Michálek, Martina Michálková
Proti: 0

starosta obce
Ľuboš Stríž


U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 52/2007 zo dňa 25.5.2007

Obecné zastupiteľstvo

A/  o d v o l á v a
Máriu Hrtúsovú z členstva Sociálno – zdravotnej komisie OZ Klokočov a z členstva komisie Výstavby a dopravy  

B/  v o l í
Paulu Pápolovú, pracovníčku OÚ za členku Sociálno – zdravotnej komisie a za členku komisie Výstavby a dopravy

Hlasovanie:
Uznesenie prijaté jednohlasne

starosta obce
Ľuboš Stríž


U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 53/2007 zo dňa 25.5.2007
k žiadosti p. Kataríny Kontríkovej o zrušenie poplatkov za nájom a kúrenie za miestnosť, ktorá slúži ako čakáreň v kaderníctve

Obecné zastupiteľstvo

A/  s c h v a ľ u j e
zrušenie platby nájomného, platby za kúrenie a platby za elektr. pri výrobe tepla za miestnosť slúžiacu ako čakáreň od 01.06.2007 po dobu poskytovania kaderníckych služieb

B/  ž i a d a
starostu obce, aby zabezpečil spísanie dodatku k nájomnej zmluve a zmluve pre odber tepla 

Hlasovanie:
Uznesenie prijaté jednohlasne

starosta obce
Ľuboš Stríž


U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 54/2007 zo dňa 25.5.2007
k majetkoprávnemu vysporiadaniu pozemku pod čerpacou stanicou Klokočov – do Stuchlíka

Obecné zastupiteľstvo

A/ s c h v a ľ u j e
1/ odkúpenie parciel CKN 3161/2 – 30 m2 – vedená ako t.t.p a CKN 3161/3 – 1m2 - vedená ako zast. plocha, ktoré vznikli GP 39/2006, úradne overeným 24.8.2006 pod č. 817/2006 od p. Jána Stopku, bytom Klokočov č. 1051, za cenu celkom 3.500,- Sk, s tým že prístupová cesta ostane zachovaná

2/ náklady spojené so spísaním kúpnopredajnej zmluvy a návrh do katastra hradí nadobúdateľ

B/ ž i a d a
starostu obce zabezpečiť spísanie kúpnopredajnej zmluvy

Hlasovanie:
Uznesenie prijaté jednohlasne

starosta obce
Ľuboš Stríž


U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 55/2007 zo dňa 25.5.2007

Obecné zastupiteľstvo

A/  n e s c h v a ľ u j e
bezplatný prevod obecných vodovodov do správy SVS, a.s. Žilina

Hlasovanie:
Uznesenie prijaté jednohlasne

starosta obce
Ľuboš Stríž


U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 56/2007 zo dňa 25.5.2007

Obecné zastupiteľstvo

A/  s c h v a ľ u j e
Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2007

Hlasovanie:
Uznesenie prijaté jednohlasne

starosta obce
Ľuboš Stríž


U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 57/2007 zo dňa 25.5.2007

Obecné zastupiteľstvo

A/  b e r i e  n a  v e d o m i e
informáciu starostu obce o príprave a ekonomickej analýze vybudovania novej skládky odpadov v lokalite Turzovka – Semeteš, ktorá vychádza z prijatého uznesenia Správnej rady Združenia TKO Semeteš n.o. č. 2 zo dňa 18.5.2007

B/  s c h v a ľ u j e
Vybudovanie novej skládky odpadov v lokalite Turzovka – Semeteš

C/  s ú h l a s í
so združením finančných prostriedkov 58.750,00 Sk /bezúročnou pôžičkou obce/ podľa hodnoty svojho podielu v Združení TKO Semeteš n.o. za účelom preklenutia doby do poskytnutia úveru na realizáciu výstavby novej skládky odpadov prostredníctvom Enviromentálneho fondu SR na realizáciu projektovej dokumentácie skládky odpadov v zmysle návrhu zmluvy

Hlasovanie:
Uznesenie prijaté jednohlasne

starosta obce
Ľuboš Stríž


U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 58/2007 zo dňa 25.5.2007

Obecné zastupiteľstvo

A/  s c h v a ľ u j e
Uznesenia v poradí od 43/2007 do 58/2007

Hlasovanie:
Uznesenie prijaté jednohlasne

starosta obce
Ľuboš Stríž

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark