Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyjadrenie poslancov OZ Klokočov k prerušeniu 29. zasadania OZ

Vážení Klokočovania,

keďže na týchto stránkach prebieha vysvetľovanie okolností  „nevydareného“ 29. zasadnutia Obecného zastupiteľstva len z pohľadu jedného človeka, pokladáme my - poslanci Obecného zastupiteľstva v Klokočove – za svoju povinnosť zaujať nasledujúce stanovisko:

Považujeme „Upozornenie kontrolóra obce p. Mgr. Kopeckého na porušenie Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Klokočove, na  29. zasadnutí OZ – zástupcom starostu obce“ za opodstatnené, pretože nebolo postupované v zmysle ustanovení  § 5, odst. 5 rokovacieho poriadku, to znamená, že prerušenie rokovania môže byť vykonané len uznesením a za splnenia určitých podmienok.  K tomuto nedošlo a aj keď zástupca starostu celkom nelogicky po prerušení konania oznámil, že „Páni poslanci, môžete v rokovaní pokračovať.“ My sme nemohli v rokovaní pokračovať, pretože riadiaci rokovania odišiel a nemal kto dať odhlasovať zmenu riadiaceho. Ak by k tomu došlo, došlo by k porušeniu rokovacieho poriadku, k tomu sme sa nechceli znížiť a vytvoriť základnú podmienku spochybnenia uznesení prijatých takto riadeným zastupiteľstvom. Odvolávanie sa na formálne chyby p. kontrolóra v jeho upozornení je len odvádzaním pozornosti spoluobčanov od podstaty problému, a to od nezákonne prerušeným zasadnutím OZ. Podporujeme snahu p. kontrolóra, pretože sa domnievame, že treba skončiť s doterajším mottom riadenia obce „Čo nie je podľa mňa, to je proti obci.“ 

Poslanci OZ:

Mgr. Mária Jasenovská
Vlasta Kašíková
Martina Michálková
Ing. Tibor Michálek

------------------------------------------------------------------------------------------

Odpoveď na údaje zverejnené na webovej stránke obce k priebehu 29.riadneho zasadnutia obce pánom Jozefom Gachom, zástupcom starostu obce.

Ladislav Kopecký, hlavný kontrolór obce

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oznam pre občanov - ku  prerušeniu rokovania OZ dňa 30.10.2009

Vážení občania, dňa 30.10.2009 som viedol riadne 29. zasadnutie OZ. Hneď na začiatku som upozornil poslancov na dodržiavanie rokovacieho poriadku obce, v ktorom stojí, že účastníci nesmú rušiť starostu, ani iného rečníka pri jeho prejave, pokiaľ mu bolo udelené slovo. Počas rokovania niektorí poslanci tento rokovací poriadok prerušovali tým, že iného rečníka prerušovali. Po mojich niekoľkých upozorneniach a ich nerešpektovaniach som rokovanie 29. zasadnutia OZ prerušil, nakoľko mi prišlo nevoľno s tým, že som dodal: „Páni poslanci, môžete v rokovaní pokračovať“ a odišiel som z miestnosti. Celý priebeh rokovania je zaznamenaný na zvukovom zázname, ktorý je každému občanovi k dispozícií na Obecnom úrade v Klokočove alebo priamo u zástupcu starostu obce Jozefa Gacha.
Dňa 04.11.2009 som obdržal od kontrolóra obce pána Mgr. Ladislava Kopeckého upozornenie na porušenie Rokovacieho poriadku OZ Klokočov mojou osobou na prerušenie OZ. Toto upozornenie Vám vážení občania predkladám.   

List Mgr. Ladislava Kopeckého, hlavného kontrolóra obce Klokočov:
Upozornenie na porušenie Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Klokočove na 29. riadnom zasadnutí OZ, zástupcom starostu obecného úradu (nájdete tu)

Pre Vašu zaujímavosť k nemu dodávam:
1. Pánom kontrolórom Kopeckým je písané toto upozornenie už 4.10.2009, no schôdza OZ sa konala až 30.10.2009, takže pán Kopecký je zrejme jasnovidec, keď vidí dopredu. (viď pravá horná strana upozornenia)
2. Ďalší rozpor v upozornení kontrolóra je v § 6 odst. 5, ktorý v rokovacom poriadku znie, že: Zasadnutie OZ, možno uskutočniť aj vtedy, ak ho starosta nezvolá. V takomto prípade ho môže zvolať zástupca starostu alebo iný poslanec poverený OZ. Znenie § 6 odst. 5 u pána kontrolóra Mgr. Ladislava Kopeckého je iné.  Vážení občania, ešte dodám, že kontrolór v obci je na to, aby dodržiaval zákony a mal ich tiež ovládať a poznať a nie ich porušovať. Ja i v budúcnosti ak budem mať možnosť viesť rokovanie OZ nedovolím, aby niektorí poslanci OZ svojimi intrigami narušovali priebeh OZ a tiež nerešpektovali upozornenia starostu obce, zástupcu obce alebo iného predsedajúceho, lebo naši poslanci spolu s kontrolórom obce sa držia hesla „ Čím horšie, tým lepšie“.

Jozef Gacho
poslanec OZ Klokočov

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark