Nástroje pre uľahčenie prístupu

Obstarávateľ, Žilinský samosprávny kraj, odbor dopravy a reg. rozvoja, predložil Okresnému úradu Žilina, odbor starostlivosti o ŽP v súlade s §9 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ŽP a o zmene a doplnení niektorých zákonov Správu o hodnotení strategického dokumentu: „Regionálna integrovaná územná stratégia Žilinského kraja“.
Strategický dokument je zverejnený na stránke obstarávateľa na adrese:
http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/oznamenie-o-strategickom-dokumente-regionalna-integrovana-uzemna-strat.
Písomné stanovisko môže verejnosť doručiť do 21 dní od zverejnenia na adresu: Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o ŽP , Nám. M.R.Štefánika č. 1, 010 01 Žilina.
Verejné prerokovanie Správy o hodnotení strategického dokumentu sa uskutoční na adrese: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 49 Žilina, konferenčná sála dňa 7.1.2016 o 10.00 hod.

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark