Nástroje pre uľahčenie prístupu

Obec Klokočov podľa ustanovenia  § 3 a § 4 zákona č. 596/2003  Z. z. štátnej  správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5  zákona č. 552/2003 o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Centra voľného času, Klokočov č.976.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania a požadované doklady zašlite na adresu:
Obec Klokočov, Klokočov č.962, 023 22 Klokočov do 22.6.2015 s označením „ Výberové konanie – riaditeľ CVČ – NEOTVÁRAŤ“ a s uvedením odosielateľa.
Sample Image
29,99 kb  
Úplné znenie - Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa
Centra voľného času, Klokočov č.976

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark