Nástroje pre uľahčenie prístupu

Obec Klokočov podľa ustanovenia § 3 a § 4 zákona 596/2003 Z. z. štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 zákona č. 552/2003 o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy, Klokočov č.976

1. Požadované kvalifikačné predpoklady:

  • odborná a pedagogická spôsobilosť požadovaná na stupeň a odbor vzdelania pre základné školy podľa vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 1/1996 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických zamestnancov v znení neskorších prepisov
  • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe v zmysle §3 ods.5 písm. b zákona č. 596/2003 Z. z.
  • absolvovanie I. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady podľa vyhlášky č. 41/1996 Z. z

Prihlášku a potrebné doklady do výberového konania doručte: do 11.augusta 2011 do 14.00 hod.

pdf
33,55 kb 

Plné znenie podkladov k výberovému konaniu na obsadenie funkcie
riaditeľa Základnej školy, Klokočov č.976 nájdete tu.
 

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark