Nástroje pre uľahčenie prístupu

V dňoch od 1.4 - 30.9.2010 sa uskutočnila realizácia aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec. V zmysle operačného programu v podpore rastu zamestnanosti a opatrenia aktívnej politiky trhu práce. Z radov uchádzačov o zamestnanie sa podieľalo na obecných službách 11 uchádzačov. V priebehu pol roka boli 2 uchádzači vyradení pre zdravotné dôvody a 1 pracovník bol vyradený pre  neúčasť na aktivačnej činnosti. Uchádzači boli vedení starostom obce Ľubošom Strížom a koordinátorkou Annou Koniarovou.

V obci sa vykonali od 1.4.2010 do 30.9.2010 menšie obecné služby a práce, vykonávané uchádzačmi o zamestnanie v spolupráci s pracovníkmi obecného úradu na zveľadení obce, životného prostredia a zlepšenie podmienok v obci
Náplňou práce bolo čistenie turistických chodníkov pre spríjemnenie pobytu návštevníkom obce. Uskutočnil sa výrez konárov, drevín a vrbín u miestnych komunikácií. Výsadba kvetov pred obecný úrad pre lepší vzhľad obce. Pre zabezpečenie bezpečnosti, zdravia vodičov a účastníkov na cestách kosenie okolo ciest a zastávok, čistenie priekop a priepustov. Pracovníci VPP sa snažili čo najlepšie vykonávať úpravu  prístupových ciest po dažďoch a vode. Taktiež údržbu miestnych cintorínov- kosenie, zber odpadu. Taktiež títo pracovníci sa podieľali na pomocných prácach pri rozširovaní obecného vodovodu, pri rekonštrukcií ihriska. Ďalším dôležitým bodom bolo čistenie zastávok, ich oprava, čistenie okolia kontajnerov po celej obci.
Týmto spôsobom Obecný úrad vyslovuje poďakovanie všetkým, ktorí sa podieľali pri realizácii zabezpečenia čistoty a vzhľadu obce.

Koniarová Anna, koordinátorka aktivačnej činnosti

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark