Riaditeľka materskej školy Klokočov po dohode so zriaďovateľom Obcou Klokočov určuje zápis detí do Materskej školy Klokočov č. 976 pre školský rok 2021/2022 nasledovne

Termín na podávanie žiadostí na prijatie dieťaťa do MŠ: Od 3. 5. – 14. 5. 2021 v čase od 7.00 hod. do 16.00. hod.
Miesto podávania žiadostí na prijatie dieťaťa do MŠ:
Materská škola, Klokočov č. 976

Podmienky prijímania detí do materskej školy

Podľa školského zákona č. 245/2008 Z. z. prednostne sa prijímajú

 • deti, ktoré dovŕšia piaty rok veku k 31.08.2021, je predprimárne vzdelávanie povinné

Prednostne sa ďalej do MŠ budú prijímať deti podľa vyhlášky 306/2008 Z. z. o materskej škole,  a to:

 • deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou
 • deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou
 • deti od 3 rokov veku

Deti od 2 rokov budú prijaté iba za podmienok, ak nebude naplnená kapacita materskej školy.

Do materskej školy možno prijať:

 • dieťa od troch do šiestich rokov veku
 • dieťa, ktorému bol rozhodnutím riaditeľa základnej školy odložený začiatok povinnej školskej dochádzky
 • dieťa, ktorému bolo rozhodnutím riaditeľa základnej školy dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky

Priebeh zápisu:

 • deti sa prijímajú na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľke materskej školy 
 • žiadosť si môže rodič vyzdvihnúť v materskej škole (alebo na www.msklokocov.edupage.org)
 • zákonný zástupca predloží spolu so žiadosťou aj potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast

Pri zápise zákonný zástupca dieťaťa predloží:

 • žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy,
 • potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast so záznamom o očkovaní / neočkovaní,
 • prefotený preukaz poistenca
 • ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží okrem žiadosti a potvrdenia o zdravotnom stave a očkovaní dieťaťa aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Rozhodnutie o prijatí / neprijatí dieťaťa, bude zaslané zákonnému zástupcovi dieťaťa do elektronickej schránky. Rodič, ktorý nemá aktivovanú elektronickú schránku si rozhodnutie prevezme osobne od 1.6. 2021 do 15.6. 2021 v MŠ.
tel. č. 0911 468 627

Bc. Ingrid Časnochová
riaditeľka MŠ