Materská škola Klokočov – Ústredie č. 976, 023 22 Klokočov vyhlasuje výberové konanie na miesto učiteľky materskej školy:
1 pracovné miesto

Kvalifikačné predpoklady:
- príslušné vzdelanie v zmysle zákona NR SR č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle jeho novely zákona č. 390/2011 a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Iné kritériá a požiadavky pre výkon práce učiteľa materskej školy:
- bezúhonnosť,
- zdravotná spôsobilosť,
- ovládanie štátneho jazyka
- znalosť školskej legislatívy,
- komunikačné a organizačné schopnosti,
- pozitívny prístup a vzťah k deťom,
- tvorivosť,
- flexibilita,
- aktívne využívanie informačno-komunikačných technológií. 
Platové podmienky: tarifný plat podľa Prílohy č. 5 k nariadeniu vlády č. 359/2017 Z. z:
Platová tarifa  7: 556,50 € + zvýšenie % v závislosti od dĺžky započítanej praxe
Platová tarifa  8: 616,50 € + zvýšenie % v závislosti od dĺžky započítanej praxe
Platová tarifa  9: 690,00 € + zvýšenie % v závislosti od dĺžky započítanej praxe

Uchádzači o prácu učiteľky materskej školy doručia na adresu: Materská škola Klokočov – Ústredie č. 976, 023 22 Klokočov:
- žiadosť o prijatie do zamestnania s kontaktnými údajmi,
- overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
- profesijný životopis,
- súhlas so spracúvaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v termíne do 22.06. 2018
Obálku je potrebné označiť „Učiteľka MŠ Klokočov“


Uchádzači, ktorí budú spĺňať kvalifikačné predpoklady, budú prizvaní telefonicky alebo e-mailom na prijímací pohovor, ktorý sa uskutoční dňa 03. 07.2018.