Zápis detí do MŠ Klokočov – Ústredie č. 976, na školský rok 2018/2019, sa uskutoční v dňoch od: 31.04.2018 – 11.05.2018 v čase od 10.00 hod. – 13.30 hod.

Spôsob prijímania detí na predprimárne vzdelávanie:
•    písomná žiadosť zákonného zástupcu dieťaťa
•    potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast
•    prednostne sa prijímajú deti predškolského veku 5 - 6 ročné, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky
•    v prípade, že sa jedná o dieťa s odloženou povinnou školskou dochádzkou – predloženie rozhodnutia o dodatočnom odklade
•    ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami- predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.


Podmienky prijatia dieťaťa do MŠ:


•    písomná žiadosť zákonného zástupcu dieťaťa, /podpísaná oboma rodičmi/
•    potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od pediatra,
•    na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijíma spravidla dieťa od troch do šiestich rokov jeho veku,
•    prednostne sa prijímajú deti predškolského veku, 5-6 ročné deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky, výnimočne možno do materskej školy prijať dieťa po dovŕšení dvoch rokov veku, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky, vrátane kapacitných možností školy,
•    v  prípade, ak je zvýšený záujem zákonných zástupcov o prijatie detí do materskej školy, neuprednostňujú sa deti mladšie ako tri roky pred prijatím starších detí, lebo prijímanie detí mladších ako tri roky má byť v súlade so školským zákonom výnimočné, tieto deti možno prijať len vtedy, ak sú uspokojené žiadosti zákonných zástupcov detí, ktoré dovŕšili piaty rok veku, detí s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a detí s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky, ako aj detí vo veku od troch rokov,
•    ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami – je potrebné predložiť vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie  a vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast, ak ide o dieťa so zmyslovým a telesným postihnutím - vyjadrenie príslušného odborného lekára,
•    osvojené hygienické návyky,
•    prednostne sa prijímajú deti z Klokočova.

Deti sa prijímajú po osobnej konzultácií zákonného zástupcu dieťaťa s riaditeľkou školy.

PONÚKAME :
  •  MŠ sa nachádza v areáli ZŠ Klokočov, blízko autobusovej zastávky ,
  • priestory MŠ sú nové, vybavené novým nábytkom s počítačovou technikou, budova je zateplená,
  • deti majú možnosť využiť krúžky, podľa výberu, ktoré ponúka CVČ, "Rosička", s ktorým máme dobrú spoluprácu,
  • výchova a vzdelávanie sa uskutočňuje podľa štátneho vzdelávacieho programu ISCED O a školského vzdelávacieho programu s názvom  "Kráčame cestou za stromom poznania".  

Bc. Ingrid Časnochová, riad. MŠ Klokočov
č. t. MŠ - 041/4358 103, 0911 468 627