DHZ Klokočov na výročnej členskej schôdzi bilancoval svoju činnosť za rok 2014V sobotu 31.01.2015 sa stretli členovia Dobrovoľného hasičského zboru v ŠJ ZŠ Klokočov, aby zhodnotili svoju činnosť za rok 2014. V úvodných slovách Ján Horčičák privítal starostku obce Veroniku Haferovú, riaditeľku OV DPO v Čadci Martu Balošákovu, predsedníčku OK RVK v Čadci Janku Červinkovu, veliteľa OV DPO v Čadci Františka Žilku, delegáciu našich partnerov - hasičov z Dolní Lomné , vedenou starostom Jánom Gorzolkom, DHZ Turzovka, zastúpený Jozefom Malíkom, Zaslúžilých členov DPO SR Ladislava Dediča a Štefana Valčuhu st..
V správe o činnosti bola zhodnotená práca hasičov v oblasti prevencie, zásahovej činnosti, výcviku, školenia, práca s mládežou, súťaže, organizačná, kultúrna a brigádnická činnosť, spolupráca s OÚ Klokočov, Farským úradom a ZŠ Klokočov. Bol prijatý Plán hlavných úloh na rok 2015. V diskusii sa hovorilo o 60. výročí založenia DHZ v Klokočove a poďakovanie za prípravu osláv, o 85. výročí založenia SDH v Dolní Lomné, o nových povinnostiach zásahovej jednotky,...  
V závere poďakovanie všetkým aktívnym členom za vykonanú prácu, za spoluprácu Obecnému úradu, Farskému úradu, ZŠ Klokočov, všetkým sponzorom a darcom.   

Text a foto: Hasiči Klokočov