Obecné zastupiteľstvo v Klokočove v súlade s § 6 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a na základe doplnkov zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov

m e n í

Sample ImageVšeobecné záväzné nariadenie, ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Klokočov
Vyvesené: 2.1.2009