Obecné zastupiteľstvo v Klokočove v súlade s § 6 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa ustanovenia § 7 odst.2 a 4 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

mení

Sample Image VZN Obce Klokočov o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
Vyvesené : 10.12.2008