pdf

36,397 kb 
Všeobecne záväzné nariadenie obce Klokočov č. 1/2018 o určení miesta
a času zápisu detí do 1. ročníka základnej školy v zriaďovateľskej
pôsobnosti Obce Klokočov
Schválené na OZ č. 28/2018 dňa: 02.02.2018 uznesením č. 382/2018
Vyvesené na úradnej tabuli: 09.02.2018
VZN nadobúda účinnosť: 01.03.2018