Uznesenia Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 340 - 359/2006  zo dňa 3. novembra 2006

U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 340/2006 zo dňa 3. novembra 2006
K správe o plnení uznesení z 35. zasadnutia OZ

Obecné zastupiteľstvo

A/ b e r i e  n a  v e d o m i e
Správu o plnení uznesení z 35. zasadnutia Obecného zastupiteľstva ako informatívnu

Hlasovanie:
Uznesenie prijaté jednohlasne

Ľuboš Stríž, starosta obce

 

U Z N E S E N I E
Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 341/2006 zo dňa 3. novembra 2006
K čerpaniu finančných prostriedkov Obce Klokočov k 30.9.2006
K návrhu finančnej komisie - Schválenie rozpočtového provizória

Obecné zastupiteľstvo

A/ s c h v a ľ u j e  bez pripomienok
Čerpanie finančných prostriedkov Obce Klokočov k 30.09.2006

B/ s c h v a ľ u j e   bez pripomienok
Rozpočtové provizórium na 1. štvrťrok 2007 vo výške skutočného čerpania výdavkov z rozpočtu Obce Klokočov za 1. štvrťrok 2006

Hlasovanie:
Uznesenie prijaté jednohlasne

Ľuboš Stríž, starosta obce

 

U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 342/2006 zo dňa 3. novembra 2006
K správe zo Základnej školy Klokočov o výchovno - vzdelávacej činnosti

Obecné zastupiteľstvo

A/  s c h v a ľ u j e  
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2005/2006

Hlasovanie:
Uznesenie prijaté jednohlasne

Ľuboš Stríž, starosta obce

 

U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstva v Klokočove  číslo 343/2006 zo dňa 3. novembra 2006
K odpredaji obecných pozemkov v KÚ Obce Klokočov časť Klin

Obecné zastupiteľstvo

A/ n e s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemkov v kat. území Obce Klokočov časť Klin  KN 4870/2,  4871/2, 4873/2

Hlasovanie:
Za:  Jozef Gacho, Ondrej Hrtús, Pavol Polka
Proti: 0
Zdržal sa: František Krištiak, Štefan Polka, Jozef Kubačák

Ľuboš Stríž, starosta obce

 

U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 344/2006 zo dňa 3. novembra 2006
Knižný a vypožičný poriadok
K informatívnej správe z úseku obecnej knižnice

Obecné zastupiteľstvo

A/ s c h v a ľ u j e
Knižný a vypožičný poriadok Obecnej knižnice v Klokočove s účinnosťou od 1.1.2007

B/ b e r i e  n a  v e d o m i e
Správu z úseku obecnej knižnice ako informatívnu

Hlasovanie:
Uznesenie prijaté jednohlasne

Ľuboš Stríž, starosta obce

 

U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 345/2006 zo dňa 3. novembra 2006
K návrhu na schválenie Všeobecného záväzného nariadenia obce o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Klokočov pre rok 2007

Obecné zastupiteľstvo

A/ k o n š t a t u j e ,  ž e
fyzické ani právnické osoby nepodali pripomienky k návrhu VZN obce o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Klokočov pre rok 2007

B/ s c h v a ľ u j e
I. Všeobecné záväzné nariadenia č. 1/2007
O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Klokočov pre rok 2007 s nasledovnými sadzbami:
Dane
1/ daň z pozemkov
/orná pôda - 3,12 Sk/m2, TTP - 0,71 Sk/m2, záhrada - 56,- Sk/m2, zast. plocha a nádvorie - 56,- Sk/m2, stavebné pozemky - 560,- Sk/m2, ostatné plochy - 56,- Sk/m2/
 a/ za ornú pôdu, chmeľnice, vinice, ovocné sady, - 0,3 %  zo základu dane
 b/ za trvalé trávne porasty,  - 0,3 %  zo základu dane
 c/ za záhrady, - 0,3 %  zo základu dane    
 d/ za lesné pozemky, na ktorých sú hosp. lesy, - 0,4 %  zo základu dane
 e/ za rybníky s chovom rýb,  - 0,5 %  zo základu dane
 f/ za zastavané plochy a nádvoria,  - 0,3 %  zo základu dane
 g/ za stavebné pozemky,  - 0,2 %  zo základu dane
 h/ za ostatné plochy,  - 0,1 %  zo základu dane
 
2/ daň zo stavieb
a/ stavby na bývanie a ostatné stavby tvoriace príslušenstvo hlavnej stavby - 2,- Sk/m2
b/ stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátané stavieb na vlastnú  administratívu  -  2,- Sk/m2
c/ stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu  - 6,- Sk/m2
d/ samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáži a stavby určené alebo používané na tieto účely, postavené mimo bytových domov - 6,- Sk/m2
e/ priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátené stavieb na vlastnú administratívu  - 22,- Sk/m2
f/ stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou - 27,- Sk/m2
g/ ostatné stavby neuvedené v písmene a/ až f/  - 6,- Sk/m2

Upravená ročná sadzba dane zo stavieb sa zvyšuje pri viacpodlažných stavbách o príplatok v sume 1,- Sk/m2 za každý začatý m2 zastavanej plochy za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia

3/ byty
a/ nebytové priestory  - 4,- Sk/m2
b/ byty   - 4,- Sk/m2
 
4/ daň za psa
fyzická osoba    - 100,- Sk/ročne  za jedného psa
právnická osoba   - 200,- Sk/ročne  za jedného psa
Sadzba dane za každého ďalšieho psa sa zvyšuje o 50%

5/ daň za užívanie verejného priestranstva
a/ za predaj ovocia, zeleniny, potravín   - 20,- Sk/m2/ deň
b/ za umiestnenie predajného zariadenia /stánkov, predajných pultov a mobilných predajných zariadení, ambulantný predaj, sezónny predaj/ - 20,- Sk/m2/ deň
c/ za predaj remeselných výrobkov, výrobkov ľudovej umeleckej tvorby - 20,- Sk/m2/ deň
d/ za umiestnenie skládky materiálu  - 10,- Sk/m2/ deň 
e/ za umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií  - 5,- Sk/m2/ deň
f/ za umiestnenie stavebného zariadenia  - 10,- Sk/m2/ deň
g/ za predaj  textilu, obuvi  -  20,- Sk/m2/ deň
h/ za umiestnenie drevnej hmoty  - 50,- Sk/m2/ deň

6/ daň za ubytovanie
Sadzba dane je 5,- Sk na osobu a prenocovanie

7/ daň za predajné automaty
Sadzba dane je 2.000,- Sk za jeden predajný automat a kalendárny rok

8/ daň za nevýherné hracie prístroje
Sadzba dane za jeden nevýherný hrací prístroj je 2.000,- Sk

9/ miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
a/ poplatník - fyzická osoba s trvalým alebo prechodným pobytom
sadzba poplatku za 110 l nádobu 0,90 Sk/ deň a osobu, ročne 329,- Sk  
sadzba poplatku za veľkoobj. kontajner je 1,10 Sk/deň a osobu, ročne 402,- Sk
      
b/ poplatník ako v bode a/, ktorý využíva ekologické kúrenie
sadzba poplatku za 110 l nádobu 0,70 Sk/ deň a osobu , ročne 256, - Sk
sadzba poplatku za veľkoobj. kontajner 0,90 Sk/ deň a osobu, ročne 329,- Sk

c/ za chaty, záhradné chatky, záhradné domčeky vo vlastníctve fyz. osôb
neslúžiace na podnikanie - sadzba poplatku ročne za jedno popisné číslo 600, - Sk

d/  za rodinné domy - trvalo neobývané - sadzba poplatku ročne za jedno popisné číslo 475,- Sk

e/ poplatník - fyzická osoba - vzdialené kopanice - za každého člena domácnosti 146,- Sk /súpisné čísla vzdialených kopaníc sa nachádzajú vo VZN/

f/ poplatník - právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie - sadzba poplatku - 0,90 Sk za jeden deň na osobu/krát koeficient 0,15

g/ poplatník - podnikateľ, ktorý využíva nehnuteľnosť na podnikanie
obchodné jednotky -
- potraviny a kvetinárstvo - sadzba poplatku 2,70,- Sk/deň, ročne 986,- Sk krát ukazovateľ dennej produkcie 
- reštaurácie a pohostinstvá - sadzba poplatku 3,60 Sk/deň, ročne 1.314,- Sk  krát ukazovateľ dennej produkcie
- hotely a motely s ubytovacou kapacitou - sadzba poplatku 4,- Sk/deň, ročne 1.460,- Sk krát ukazovateľ dennej produkcie
- polícia - sadzba poplatku 1,80 Sk/deň, ročne 457,- Sk krát ukazovateľ dennej produkcie
- holičstvo, textil, cukrárne, stolárstvo, zmiešaný tovar, krajčírstvo - sadzba poplatku 0,90 Sk/deň, ročne krát ukazovateľ dennej produkcie a krát 0,5 koeficient
- zdravotníctvo, pošta - sadzba poplatku 0,90 Sk/deň/ ročne krát ukazovateľ dennej produkcie krát 0,7 koeficient
- píly - sadzba poplatku 0,90 Sk/deň/ ročne krát ukazovateľ dennej produkcie krát 0,9 koeficient
Poplatok za prenájom smetnej nádoby - kontajnera v bode a/-e/ za každé súpisné číslo rodinného domu, chaty, trvalo neobývaných domov, vzdialených kopaníc sa určuje vo výške 100,- Sk

c/ ž i a d a
starostu obce zabezpečiť predpis a likvidáciu dani v zmysle prijatého VZN, o plnení informovať OZ -  2  krát ročne         

Hlasovanie:
Uznesenie prijaté jednohlasne

Ľuboš Stríž, starosta obce

 

U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 346/2006 zo dňa 3. novembra 2006
K  uzneseniu č. 343/2006 zo dňa 3. novembra 2006

Obecné zastupiteľstvo

A/ ruší
uznesenie číslo 343/2006 zo dňa 3. novembra 2006 v plnom znení

Hlasovanie:
Za: Pavol Polka, Jozef Gacho, Ondrej Hrtús, Jozef Kubačák
Proti: František Krištiak, Štefan Polka

Ľuboš Stríž, starosta obce

 

U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 347/2006 zo dňa 3. novembra 2006
K žiadosti p. Ervina Hamziča o odkúpenie parciel v KÚ Klokočov, časť  Klin
KN 4870/2, 4871/2, 4873/2

Obecné zastupiteľstvo

A/  s ch v a ľ u j e
Odpredaj pozemkov v kat. území Obce Klokočov, časť  Klin
KN 4870/2 o výmere 428 m2 - ostatné plochy
KN 4871/2 o výmere 908 m2 - ostatné plochy
KN 4873/2 o výmere 1353 m2 - zast. plochy
p. Ervinovi Hamzičovi, bytom Krásno nad Kysucou 1710
s podmienkami:
1. predkupné právo pri odpredaji  pozemkov bude mať obec
2. kupujúci musí dodržať podnikateľský zámer, ktorý bol predložený k žiadosti o kúpe a to v lehote do 5 rokov od vystavenia kúpnopredajnej zmluvy
3. pozemky budú odpredané za 75,- Sk za m2
Náklady s vyhotovením kúpnej zmluvy a registráciou hradí nadobúdateľ

B/ ž i a d a
Starostu obce Ľuboša Stríža, aby zabezpečil spísanie zmluvy o odpredaji parciel v zmysle platných právnych predpisov s uvedenými podmienkami v bode A/

C/ u k l a d á
starostovi zabezpečiť  pre hasičský zbor náhradnú plochu na cvičenie

Hlasovanie:
ZA: Jozef Gacho, Ondrej Hrtús, Pavol Polka, Mgr. Jozef Zigmund
Proti: Jozef Kubačák, Štefan Polka, František Krištiak
Zdržal sa: 0

Ľuboš Stríž, starosta obce        

 

U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 348/2006 zo dňa 3. novembra 2006
K návrhu VZN o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia

Obecné zastupiteľstvo

A/ n e s c h v a ľ u j e
Návrh Všeobecného záväzného nariadenia o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov na území Obce Klokočov

Hlasovanie:
Za. 0
Proti: 0
Zdržali sa: Jozef Gacho, Ondrej Hrtús, František Krištiak, Pavol Polka, Štefan Polka, Jozef Kubačák, Mgr. Jozef Zigmund

Ľuboš Stríž, starosta obce

 

U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 349/2006 zo dňa 3. novembra 2006
K návrhu VZN o nakládaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Obce Klokočov

Obecné zastupiteľstvo

A/ s c h v a ľ u j e
Všeobecné záväzné nariadenie o nakládaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Obce Klokočov s účinnosťou od 1. januára 2007

B/ r u š í
Všeobecné záväzné nariadenie Obce Klokočov o nakladaní s komunálnými odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi zo dňa 8.11.2002
  
Hlasovanie:
Uznesenie prijaté jednohlasne

Ľuboš Stríž, starosta obce

 

U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 350/2006 zo dňa 3. novembra 2006
K návrhu Všeobecného záväzného nariadenia o pohrebníctve a Prevádzkový poriadok cintorínov v Klokočove

Obecné zastupiteľstvo

A/ s c h v a ľ u j e
Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2006 o pohrebníctve s účinnosťou od 1.12. 2006

B/ s c h v a ľ u j e
Prevádzkový poriadok cintorínov v Klokočove a cenník poplatkov a služieb od 1.12.2006

Hlasovanie:
Uznesenie prijaté jednohlasne

Ľuboš Stríž, starosta obce

 

U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 351/2006 zo dňa 3. novembra 2006
K výberovému konaniu na správcu cintorína v Obci Klokočov

Obecné zastupiteľstvo

A/ o d r o č u j e
Výberové konanie na správcu cintorína na ďalšie OZ

Hlasovanie:
Uznesenie prijaté jednohlasne

Ľuboš Stríž, starosta obce

 

U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 352/2006 zo dňa 3. novembra 2006
K návrhu na schválenie inventárizačnych komísií

Obecné zastupiteľstvo

A/ s ch v a ľ u j e
Inventarizačné komisie na prevedenie inventarizácie majetku obce k 1.1.2007
a/ Hlavná IK
predseda: Ondrej Hrtús
členovia : Pavol Polka, Mgr. Jozef Zigmund
b/ Obecný úrad Klokočov
predseda: Štefan Polka
členovia: Pavol Gunčaga, Ing. Gajdičiarová, Milan Krenželok ml.
c/ MKS
predseda: Jozef Gacho
členovia: Mária Hrtúsová, Anna Koniarová
d/ Požiarna ochrana
predseda: Jozef Gacho
členovia: Ján Horčičák, Miroslava Fujaková
e/ Základná škola Klokočov a ŠJ
predseda: František Krištiak
členovia: Vlasta Kašíková, Emília Polková, Mgr. Stuchlíková, Anna Soviarová
f/ Materská škola Hlavice a ŠJ Hlavice      
predseda: Jozef Kubačák
členovia: Irena Škorníková, Anna Horčičáková, Jarmila Korčeková
g/ IPCHO
predseda: Ľuboš Stríž
členovia: Ladislav Bernát, Ing. Gajdičiarová

B/ ž i a d a
Predsedov IK predložiť výsledky inventarizácie účtovníčke obce p. Brezinovej do 31.12.2006
zodpovední: predsedovia inventarizačných komisií 

Hlasovanie:
Uznesenie prijaté jednohlasne

Ľuboš Stríž, starosta obce

 

U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 353/2006 zo dňa 3. novembra 2006
K informatívnej správe o prínose " Národný projekt č.V " v  Obci Klokočov

Obecné zastupiteľstvo

A/ b e r i e  n a  v e d o m i e
Správu o prínose " Národný projekt č. V " v Obci Klokočov ako informatívnu

Hlasovanie:
Uznesenie prijaté jednohlasne

Ľuboš Stríž, starosta obce 

 

U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 354/2006 zo dňa 3. novembra 2006
K žiadosti SVS - inžiniering, s.r.o. Bôrická cesta 107, 010 01 Žilina, k zásobovaniu vodou
a odkanalizovaní obcí Horných Kysúc

Obecné zastupiteľstvo

A/ s c h v a ľ u j e
odpredaj časti pozemku zapísaného v pozemkovej knihe Správy katastra v Čadci ako parcela PK č. 33546 neknihovaná, podľa KN-C parcela č. 6981/1 - 13m2 - zastavaná plocha, ktorá bola včlenená do novovytvorenej parcely KN-C č. 7375/2 za cenu 1.459,- Sk /t.j. 112,20 Sk/m2/, kde bude umiestnená čerpacia stanica odpadových vôd

B/ s ch v a ľ u j e
kúpnu zmluvu medzi Obcou Klokočov a Severoslovenskými vodárňami a kanalizáciami, a.s. Bôrická cesta 1960, Žilina

Hlasovanie:
Za: Jozef Gacho, Jozef Kubačák, František Krištiak, Pavol Polka, Štefan Polka
Zdržal sa: Ondrej Hrtús

Ľuboš Stríž, starosta obce

 

U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 355/2006 zo dňa 3. novembra 2006
K majetkoprávnemu vysporiadaniu KN 2837/3
 
Obecné zastupiteľstvo

A/  s c h v a ľ u j e
majetkoprávne vysporiadanie parcely KN 2837/3 - 58 m2 - orná pôda, ktorá vznikla GP 2/2004 pre Obec Klokočov

B/  s ú h l a s í
s úhradou finančných nákladov na odčlenenie pozemku a s poplatkami na notárstve

Hlasovanie:
Za: Jozef Gacho, František Krištiak, Jozef Kubačák, Pavol Polka, Štefan Polka
Zdržal sa: Ondrej Hrtús

Ľuboš Stríž, starosta obce

 

U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstva v Klokočove  číslo 356/2006 zo dňa 3. novembra 2006
K žiadosti p. Mynářovej o odkúpenie parcely v kat. území Obce Klokočov CKN 5830/2

Obecné zastupiteľstvo

A/  o d r o č u j e
žiadosť PhDr. Mynářovej o odkúpenie parcely CKN 5830/2 o výmere 191 m2 na ďalšie OZ, nakoľko musí predložiť na posúdenie geometrický plán

Hlasovanie:
Uznesenie prijaté jednohlasne

Ľuboš Stríž, starosta obce

 

U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 357/2006 zo dňa 3. novembra 2006
K žiadosti p. Heleny Rudinskej bytom Klokočov č. 1255 o prenájom nebytových priestorov -
časť bývalej cukrárne

Obecné zastupiteľstvo

A/ s c h v a ľ u j e
p. Helene Rudinskej, bytom Klokočov č. 1255 prenájom nebytových priestorov - časť bývalej cukrárne od 1.10.2006 do 31.12.2006

B/ ž i a d a
starostu obce uzatvoriť s nájomcom nájomnú zmluvu bez odpustenia nájmu po dobu 3 mesiacov

Hlasovanie:
Uznesenie  prijaté jednohlasne

Ľuboš Stríž, starosta obce

 

U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 358/2006 zo dňa 3. novembra 2006
K návrhu na schválenie ceny nájmu bytu pre rok 2007

Obecné zastupiteľstvo

A/ s c h v a ľ u j e
ceny nájmu bytu pre rok 2007:
- obytná miestnosť - 22,60 Sk/m2
- vedľajšia miestnosť - 9,90 Sk/m2
- základné prevádzkové zariadenie bytu 1. kategórie: 3.840,- Sk/ rok, ktoré sa navyšujú o infláciu z roku 2006

Hlasovanie:
Uznesenie prijaté jednohlasne

Ľuboš Stríž, starosta obce

 

U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 359/2006 zo dňa 3. novembra 2006

Obecné zastupiteľstvo

A/ s c h v a ľ u j e
a/  ročnú odmenu starostovi vo výške jedného hrubého mesačného platu
b/ odmenu zástupcom spolu  vo výške 10.000,- Sk - alikvotnú časť počas vykonávania funkcie

Hlasovanie:
V bode A - a/ uznesenie prijaté jednohlasne
V bode A - b/ : Za: Jozef Gacho, Ondrej Hrtús, Pavol Polka, Štefan Polka, František Krištiak
Zdržal sa. Jozef Kubačák 

Ľuboš Stríž, starosta obce