pdf

73,867 kb  
NÁVRH - Všeobecne záväzné nariadenie obce č.4/2018 o miestnych
daniach na území Obce Klokočov na rok 2019
Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli Obce Klokočov: 16.11.2018