pdf

65,494 kb
NÁVRH - VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE č.4/2016
O MIESTNYCH DANIACH NA ÚZEMÍ OBCE KLOKOČOV
Návrh vyvesený na úradnej tabuli obce dňa:  10.11.2016