pdf

103,517 kb
Oznámenie o začatí územného konania - výzva na uplatnenie námietok
Vyvesené na elektronickej tabuli obce Klokočov dňa: 16.11.2018