pdf

249,918 kb
 Rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred jej dokončením
Návrh vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 15.08.2018