pdf

96,956 kb   
Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania
a nariadenie ústneho konania - Brisuda
Zverejnené na úradnej tabuli Obce Klokočov dňa 23.05.2018.
Miestne zisťovanie sa bude konať  - 20.06.2018 o 9.00 hod.