pdf

175,964 kb

Kolaudačné rozhodnutie - Rekonštrukcia NN siete
Vyvesené na úradnej tabuli dňa 16.04.2018