pdf

127,756 kb

Verejná vyhláška - Upovedomenie účastníka konania o začiatku
konania - Štefan Čupka
Zverejnené na úradnej tabuli Obce Klokočov dňa 23.03.2018