pdf

93,368 kb
Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania
a nariadenie ústneho konania
Zverejnené na úradnej tabuli Obce Klokočov dňa 11.12.2017.
Miestne zisťovanie sa bude konať  - 10.01.2018 o 8.00 hod.