pdf

790,354 kb
Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania
a nariadenie ústneho konania
Zverejnené na úradnej tabuli Obce Klokočov dňa 13.10.2017.
Miestne zisťovanie sa bude konať  - 08.11.2017.o 8.00 hod.