pdf

1120,215 kb
Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania
a nariadenie ústneho konania
Zverejnené na úradnej tabuli Obce Klokočov dňa 20.09. 2017.
Miestne zisťovanie sa bude konať  - 18.10.2017 o 8.00 hod.