pdf

107,802 kb 
PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE KLOKOČOV na roky 2017 - 2019
Prerokované vyvesené na úradnej tabuli obce dňa: 13.03.2017